PROJEKCE

ZPRACOVÁVÁME VŠECHNY STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
DLE VYHLÁŠKY O DOKUMENTACI STAVEB 499/2006 Sb.

STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ÚZEMNÍ STUDIE

DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU (PASPORT OBJEKTU)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ (BEŽNÝ OBSAH)

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C SITUAČNÍ VÝKRESY

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (KANALIZACE, VODOVOD, PLYNOVOD, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA, SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA AD.)

E DOKLADOVÁ ČÁST

- PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

- GEOLOGICKÝ A HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

- RADONOVÝ PRŮZKUM

- ATD.